KNX 2路继电器带电流检测模块

功能

  • 2路磁保持继电器, 支持点动, 互锁等
  • 2路独立电流检测, 支持设定判断阈值并上报

下载

注: 下载文件审核, 请联系技术支持

results matching ""

    No results matching ""